Integritetspolicy

GDPR

Stockholms Stadsnäts integritetspolicy

Får du en faktura från Stockholms Stadsnät AB? I så fall är du kund hos oss och då är vi personuppgiftsansvarig, dvs vi ansvarar för behandling av dina personuppgifter, samt hur och varför behandling görs. Här beskriver vi hur det går till!

Vi behandlar två typer av data som innehåller personuppgifter om dig:

Kunddata

Kunddata är uppgifter som ingår i ett avtal. Dessa kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, lägenhetsnummer, e-postadress inloggningsuppgifter samt information om tjänster och annan information som du lämnat till oss.

Trafikdata

Trafikdata är uppgifter som uppstår när du använder våra elektroniska kommunikationstjänster. Det är uppgifter om IP-adresser samt information om telefonsamtal och e-post. Trafikdata innehåller även underlag för fakturering.

Som exempel används dina personuppgifter för att leverera och fakturera för tjänster, leverera kundtjänst och teknisk support samt att se till att tjänsterna fungerar som avsett.

Härifrån kommer dina data/personuppgifter

Data om dig kan komma från olika källor beroende på vilka tjänster du använder:

  • Information som du själv lämnar när du beställer en tjänst eller produkt från oss.
  • När du besöker vår hemsida eller kontaktar oss via telefon, mail eller på annat sätt.
  • Uppstår i samband med att du använder våra tjänster tex telefonsamtal.
  • Register för kreditbedömning som UC.

Det här används dina personuppgifter till

För att leverera tjänster till dig så behöver vi hantera dina personuppgifter i följande fall:

  • För att vi som leverantör ska kunna leverera de tjänster du köpt av oss enligt avtal.
  • För att vi som leverantör ska följa gällande lagar och andra rättsliga skyldigheter.
  • För att du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål.
  • Efter en intresseavvägning.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

 

Underleverantörer

Vi använder oss av underleverantörer för att uppfylla ingångna avtal. När vi gör det så kommer vi dela med oss av dina personuppgifter så att de kan utföra sitt uppdrag, men vi är då fortfarande ansvariga för dina personuppgifter och behandlingen av dem. Underleverantörer får aldrig använda dina personuppgifter på annat sätt än de vi anger.

Exempel på underleverantörer är ERNET som installerar fastighetsnät samt Telavox som levererar telefonitjänster.

Data som hanteras utanför EU/EES

Överföring av dina personuppgifter till en plats utanför EU/EES-området kan bli aktuellt om vi anlitar en underleverantör som har databehandling utanför EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Myndigheter

Baserat på lag eller myndighetsbeslut så kan vi bli skyldiga att lämna ut data till myndigheter, tex SOS-alarm och polisen.

Så här länge sparar vi din data

Personuppgifter gallras enligt gällande lagar och förordningar. I övrigt så gallras data 1 år efter garantitid löpt ut samt 1 år efter avtal löpt ut.

När du ringer till vår Kundtjänst så spelas samtal in i utbildningssyfte. Dessa samtal sparas i 4 veckor.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Rätt till tillgång

Du har rätt att en gång per år utan kostnad få ut de personuppgifter vi har om dig genom skriftlig begäran. Vi kommer leverera den efterfrågade informationen inom 1 månad.

Rätt till rättelse

Om vi har felaktiga uppgifter om dig så har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dessa rättade eller kompletterade genom att förse oss med korrekta uppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli glömd) och begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för eller om du invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning.

Rätt att återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket, med verkan från och med återkallelsen. Du kan invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter.

Vi kan även komma att behandla personuppgifter på annan rättslig grund än samtycke. Om du tar tillbaka ditt samtycke så kan vi av detta skäl komma att fortsätta att behandla dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

Om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen har du rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig eller få vår hjälp att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Rätt att inge klagomål

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen. (www.datainspektionen.se).

Sekretess och säkerhetsåtgärder

Det är kritiskt för oss att skydda dina personuppgifter. Därför har vi vidtagit omfattande organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst,  otillbörlig ändring samt röjande av data.

Våra medarbetare har fått strikta instruktioner för hur de ska hantera personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar.

Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd av information, IT-infrastruktur, vår kontorsbyggnad och datorhallar, hårdvara och nätverk. Kryptering av data görs med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt för att bekämpa spam, trojaner och virus i våra nätverk.

Vi ger aldrig bort personuppgifter. Inte heller delar vi dem, säljer dem eller överför personuppgifter till tredje part såvida inte tredje part är underleverantör som behöver dem för att utföra sitt uppdrag. Underleverantörer får inte använda dina personuppgifter för annat ändamål än att utföra uppdrag för vår räkning.

Om denna policy

Om vi gör ändringar i denna Integritetpolicy så publiceras en uppdaterad version på stockholmsstadsnat.se/integritetspolicy.

Så här kontaktar du oss rörande din data och dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är Stockholms Stadsnät AB (org nr 556723-4165)

Kontakta oss genom att skicka e-post till GDPR@stosn.se eller med vanlig post till
Stockholms Stadsnät
Box 7066
164 07 Kista