Vi tar ansvar för det vi gör, hur vi agerar och vår påverkan på det samhälle vi är en del av.

Hållbarhetspolicy – Stockholms Stadsnät

Ambitionen med Stockholms Stadsnäts hållbarhetsarbete uttrycks i denna hållbarhetspolicy.
Hållbarhetsarbetet är indelat i följande delar

▪ Miljöansvar
▪ Socialt ansvar
▪ Affärsansvar
▪ Leverantörsansvar

Miljöansvar – för en långsiktig och ekologisk hållbarhet

Stockholms Stadsnät tar ett långtgående ansvar för den egna verksamheten och den påverkan den har på samhället och miljön i stort. Genom att arbeta aktivt och strukturerat med ett antal frågor bidrar Stockholms Stadsnät till en stabil och hållbar utveckling över tid.

I Stockholms Stadsnät miljöansvar ingår att ständigt försöka reducera bolagets egen miljöpåverkan, och att påverka våra kunder och hjälpa dem i deras miljöarbete. Stockholms Stadsnät ansvarstagande återspeglas även i kraven på våra leverantörer.

Socialt ansvar – för en långsiktig social hållbarhet

Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att vara ansvarstagande och en stimulerande arbetsgivare, och genom att aktivt påverka våra leverantörer att vara detsamma. Vi ska bedriva bolaget ansvarsfullt bland annat genom att ta hänsyn till alla parters hälsa och välbefinnande.

Affärsansvar – för en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Vi tar ansvar för en stabil och lönsam utveckling över tid samtidigt som vi tillämpar en sund affärsetik. Detta ger en trygghet för såväl kunder, medarbetare, leverantörer och ägare som kan lita på att bolaget utvecklas stabilt.

Leverantörsansvar – ansvar även för leverantörer

Stockholms Stadsnät tar ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av entreprenörer, och ställer därför höga krav på dem. Dessa krav ställs även på övriga leverantörer. I anslutning till att ett leverantörsavtal ingås genomförs en leverantörsbedömning baserad på leverantörens tekniska, ekonomiska och organisatoriska förmåga samt total leveransförmåga. Därutöver kontrolleras att leverantören kan leva upp till vår hållbarhetspolicy. Uppföljning sker för att säkerställa att leverantörerna lever upp till ställda krav.

Fyra praktiska exempel

Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor i många år och har därför hunnit göra ett stort antal förbättringar som kan kopplas till hållbarhetsmålen. Här är fyra korta exempel:

Miljöansvar

Eliminering av plaster: vi har plockat bort nästan all cellplast och annat fossilbaserat förpackningsmaterial och har ersatt det med papper. Där de är möjligt används återvunnet papper.

Socialt ansvar

Stöd till hjälporganisationer: Vi tillhandahåller Bredband till ett mycket kraftigt reducerat pris eller i vissa fall även helt utan kostnad till hjälporganisationer.

Affärsansvar

Sund affärsetik: Vi tillåter att kunder bryter ingångna avtal om vi missköter vår leverans.
Leverantörsansvar När vi kan välja elleverantör så väljer vi alltid att köpa så kallad ”grön el”.

Ladda ned texten i sin helhet som PDF här.